مسابقه ی جهانی ریش و سبیل 2016

0

هر ساله در روز کارگر ایالت تنسی آمریکا مسابقه ی ملی ریش و سبیل برگزار می گردد که شرکت کنندگانی از سراسر جهان با ریش و سبیل های عجیب حضور پیدا می کنند.
برنده ی مسابقه کسی ست که خاص ترین و بلندترین ریش و سبیل را داشته باشد. در بخش گزارش های تصویری روزیاتو، تصاویری از شرکت کنندگان این مسابقه در سال 2016 آمده  که با هم به مشاهده ی آن ها می پردازیم:

روزیاتو | مسابقه ی ریش و سبیل

روزیاتو | مسابقه ی ریش و سبیل

 

روزیاتو | مسابقه ی ریش و سبیل

روزیاتو | مسابقه ی ریش و سبیل

 

روزیاتو | مسابقه ی ریش و سبیل

روزیاتو | مسابقه ی ریش و سبیل

 

روزیاتو | مسابقه ی ریش و سبیل

روزیاتو | مسابقه ی ریش و سبیل

 

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

 

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

 

روزیاتو | مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

روزیاتو | مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

 

روزیاتو | مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

روزیاتو | مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

 

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

 

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

 

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

 

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

 

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

 

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

 

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

 

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

 

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

مسابقه ی جهانی ریش و سبیل

 

 

اشتراک:

نظرات بسته اند