مدارک لازم جهت استفاده از بیمه شخص ثالث

0

افرادی‌ که‌ در یک‌ جامعه‌ زندگی‌ می‌کنند باید تابع‌ قوانین‌ و نظامات‌ آن‌ جامعه‌ باشند و به‌ همین‌ دلیل‌چنان چه‌ شخصی‌ چه‌ از روی‌ عمد و چه‌ به‌ علت‌ بی‌احتیاطی‌ و غفلت‌ مرتکب‌ عملی‌ خلاف‌ قانون‌ ومقررات‌ شود، مسئول‌ بوده‌ و باید به‌ مجازات‌ متناسب‌ با آن‌ بی‌احتیاطی‌ برسد و زیان‌ وارد اعم‌ از مالی‌ و یا جانی‌ را جبران‌ کند.

مسئولیت‌ مدنی‌ زمانی‌ جنبه‌ عملی‌ به‌ خود می‌گیرد که‌ شخص‌ مقصر حادثه‌ مجبورشود زیان‌ وارد به‌ شخص‌ ثالث‌ را جبران‌ کند. تفاوت‌ مسئولیت‌ مدنی‌ با مسئولیت‌ جزایی‌ در این‌ است‌ که‌مسئولیت‌ جزایی‌ قابل‌ بیمه‌ کردن‌ نیست‌ و مغایر قوانین‌ و عرف‌ جوامع‌ انسانی‌ تلقی‌ می‌شود.

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث

بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ در ایران‌ در بیست‌ و نهم‌ دیماه ‌ ۱۳۴۷ به‌ تصویب ‌رسید تا مسئولیت‌ مدنی‌ بیمه‌گذار در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ در نتیجه‌ حوادث‌ ایجاد شده‌ از وسیله‌ نقلیه‌ مورد استفاده‌ خود را بیمه‌ کند.

بیمه شخص ثالث در شمار بیمه های اجباری قرار داشته و هر فرد دارای هر گونه وسیله ی نقلیه ی موتوری می باید آن را به بیمه شخص ثالث مجهز نماید.

اطلاعات لازم :

در صورت وقوع حادثه برای دریافت خسارت از سوی بیمه در سه وضعیت مختلف ممکن است قرار داشته باشید:

1-    دریافت خسارت مربوط به سرنشین خودرو
2-    دریافت خسارت جانی شخص ثالث
3-    دریافت خسارت مالی شخص ثالث

در این جا به مدارک مورد نیاز برای هر یک از موارد فوق اشاره می کنیم:

1-    مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین

صورت جلسه اولیه پاسگاه پلیس و کروکی افسر کاردان فنی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری
اصل و تصویر گواهینامه راننده در حین حادثه
تصویر اسناد مالکیت خودرو
برش بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
گواهی انحصار وراثت و قیم نامه در صورت داشتن صغیر

2-    جهت گرفتن خسارت جانی شخص ثالث چه مدارکی مورد نیاز می باشد؟

صورت جلسه اولیه پاسگاه انتظامی
کروکی افسر کاردان فنی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری
گزارش پاسگاه انتظامی به دادگاه و برگ های بازجویی
نظریه های پزشکی قانونی در مورد مجروحین و مصدومین
گزارش معاینه جسد
جواز کفن و دفن، خلاصه رونوشت فوت (در صورت وجود فوتی)
صورت حساب هزینه های بیمارستانی در مورد مجروحین و مصدومین
حکم صادره دادگاه اولیه در صورت اعتراض طرفین حکم دادگاه تجدید نظر و یا آخرین حکم مراجع رسیدگی کننده به موضوع
تصویر و اصل گواهینامه مقصر حادثه
برش بیمه نامه ثالث مقصر حادثه
گواهی انحصار وراثت برای پرداخت سهم هر یک از بازماندگان

 

3-    مدارک لازم جهت گرفتن خسارت مالی شخص ثالث

اصل و تصویر مدارک راننده، مالک و اتومبیل (مقصر و زیاندیده)، گواهینامه، کارت اتومبیل و بیمه نامه
مدارک دادگاهی برابر اصل شده
برای دریافت خسارت بیش از 10.000.000 ریال و خسارت بدون کروکی بازدید مقصر حادثه الزامیست
برای دریافت خسارت حضور مالک یا نماینده قانونی آن (وکیل) الزامی است
برای تسویه حساب خودروهای (رهنی، استیجاری و دولتی)  ارایه معرفی نامه رسمی از واگزارنده الزامی است. (معرفی نامه از نمایشگاه اتومبیل قابل پذیرش نیست)
در صورت تعویض پلاک انتظامی ارایه الحاقی تعویض پلاک الزامی است. (برای دریافت الحاقی به واحد صدور بیمه نامه که شماره تماس آن در ذیل بیمه نامه ثبت گردیده مراجعه فرمایید)

اشتراک:

نظرات بسته اند