مجسمه ی دست و مفهوم درماندگی

0

مجسمه ها در سطح شهر و بوستانها به نماش گذاشته می شوند تا یک فرد یا یک واقعه ی تاثیر گذار در تاریخ را یادآوری کنند و یا مفهومی عمیق را به رهگذارن نشان بدهند.این مجسمه ها ساخته شده از سنگ مرمر، گچ،فلز و بسیاری از مواد مرده درواقع زنده هستند و با مفاهیم خود ما را به فکر فرو می برند.

دستی در بیابانهای شیلی حرفها دارد

این بار نه در گوشه کنار شهر بلکه در جایی در بیابانهای شیلی یک دست است که تبدیل به مجسمه ای تاثیر گذار شده است.از این تندیس ساده ی دست به نام Mano de Desierto که توسط مجسمه ساز مشهور شیلیایی Mario Irarrázabal تراشیده شده است، درسال 1992 در صحرای آتاکاما رونمایی شد. این تندیس 11 متر ارتفاع دارد و در جایی واقع شده است که 1100متر از سطح دریا ارتفاع دارد.

Mano de Desierto

Mano de Desierto

این مجسمه به شکل یک دست است و در میان بیابان خشک نظر بینندگان را به خود جذب می کند.همین باعث شده است که گردشگران بیشماری به منطقه بیایند و از این تندیس ساده  اما تاثیر گذار دیدن کنند.

در کارهای این مجسمه ساز مشهور اهل شیلی همیشه اندامهای انسانی به چشم می خورند.او با به کارگیری هنرمندانه ی آنها سعی می کند مفاهیمی چون بی عدالتی،تنهایی،غم،اندوه و شکنجه را نشان بدهد.او این بار با بکاربردن دست در میان بیابان خشک خواسته است درماندکی انسان در صحرا را به بیننده القا کند.

اشتراک:

نظرات بسته اند