روستای گیتورن در آب

0

در خبر گردشگری به روستایی زیبا در هلند می رسیم که مانند ونیز ایتالیا توسط کانالهای آب احاطه شده است و رفت و آمد توسط قایق صورت می گیرد.

روستای 100ساله ی گیتورن در هلند به ونیز هلند شهرت یافته و روستایی بدون خیابان است.هر ساله میلیونها گردشگر از روستای زیبای گیتورن دیدن می کنند.این روستا از خانه های زیبایی برخوردار است که تماشایشان خالی از لطف نیست:

اشتراک:

نظرات بسته اند