جاده ای در تنسی در اثر بالای طبیعی تخریب شد

0

رانش زمین، سیل، بلایای طبیعی برخی مواقع مخرب هستند و خساراتی را بر جای می گذارند. اینبار سیل و رانش زمین در تنسی آمریکا جاده ای را به شکل عحیب تخریب کرد.

جاده تنسی

جاده تنسی

اشتراک:

نظرات بسته اند