تخفیفات بیمه شخص ثالث به خودرو تعلق نمی گیرند!

0

تا یکی دو سال پیش کسانتی که میخواستند خودرویی بخرند یکی از ملاک های آن داشتن سالهای تخفیف برای بیمه شخص ثالث خودرو بود. به این ترتیب که اگر خودرویی چندین سال را بدون تصادف گذرانده بود در زمان خرید بیمه نامه شخص ثالث نیز از مزایا و تخفیف در نرخ بیمه برخوردار میشد.

البته هنوزر هم هستند کسانی که به چنین امری اهمیت میدهند ولی باید گفت دیگر چنین سوابق درخشانی برای خودرو تاثیری ندارد و نباید فریب سود جویانی که با این ترفند اقدام به فروش و بازار گرمی برای خودرو میکنند را خورد.

در سال 95 بود که قانونی در همین زمینه تصویب شد؛ بر اساس این قانون باز هم داشتن سالهای بدون تصادف شامل تخفیف میشود امانه برای صاحب جدید خودرو بلکه برای شخصی که رانندگی خوبی داشته و چند سال را تصادف نکرده است.

به طور واضح تر بگویم: هر کسی که رانندگی خوبی داشته و چند سال تخفیف برای بیمه شخص ثالث داشته. تخفیف ها پس از فروش خودرو برای خود شخص باقی میماند و برای خودروی فروخته شده لحاظ نمیشوند. به شرطی که شخص دارای بیمه باز هم خودرویی از همان نوع قبلی بخرد. بعنوان مثال اگر سواری دارد باز هم سواری بخرد و اگر خودروی او باری بوده و تخفیف داشته فقط برای خودروی باری محسوب میشود. نه سواری!

طبق تبصره ماده 6 قانون، در راستای فرهنگ سازی رانندگی، تخفیفات ناشی از عدم تصادفات رانندگی به انتقال دهنده تعلق دارد.

متن قانونی از این قرار است: کلیه تخفیفاتی که به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند.

پس از تصویب این قانون تخفیفات بیمه ناشی از عدم تصادف، دیگر به خودرو تعلق ندارند و در سابقه راننده لحاظ میشوند.

این قانون به نفع رانندگان محتاط و کار درست تمام شد. و دیگر افرادی که دائم تصادف میکنند نمیتوانند به خرید خودروی جدید از تخفیفات بیمه برخوردار شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استعلام و محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث خوردو کلیک کنید.

اشتراک:

نظرات بسته اند