ایران در حال رقابت با مترجم گوگل

0

فاز اول از پروژه «ارتقای سامانه ترجمه ماشینی دو سویه انگلیسی – فارسی» توسط پژوهشگاه و به مجری گری گروه مشارکت شرکت های «پردازش هوشمند ترگمان» و «ویرا افزارآدان» تحویل و راه اندازی شد.

این سرویس میتواند جایگزینی برای مترجم گوگل انگلیسی در کشورمان باشد! بنا بر گفته کارشناسان حوزه فناوری با راه اندازی این پروژه، کیفیت ترجمه زوج زبان انگلیسی – فارسی به صورت محسوسی ارتقا می یابد.

در حال حاضر کیفیت این سامانه در رقابتی تنگاتنگ با گوگل در حال بهبود بوده و امید است با برنامه در نظر گرفته شده برای طرح تا پایان پروژه کیفیت سیستم ترجمه به مراتب از گوگل بهتر شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این فاز تیم اجرایی توانست علاوه بر افزودن امکاناتی چند به سامانه بومی ترجمه و افزایش کیفی آن بیش از تعهدات مطرح شده برای فاز، تمامی تعهدات مطرح شده در پروپوزال پروژه را نیز پوشش دهند.

مهمترین امکانی که در فاز اول پروژه به سامانه بومی ترجمه افزوده شد؛ امکان آموزش سامانه به صورت مستقل از سامانه های مترجم خارجی است که موجب می شود تا علاوه بر استقلال سامانه متن باز ترگمان نسبت به سایر سیستم های ترجمه امکان بهره برداری کامل از تمامی ظرفیت های مترجم بومی نیز فراهم شود.

این گزارش حاکی است، علاوه بر امکان آموزش در این فاز، بیش از ۵ میلیون کلمه متن دوزبانه در ۹ حوزه تخصصی نیز از منابع مختلف گردآوری یا خریداری شده و پس از پالایش و آماده سازی به سامانه مترجم آموزش داده شد. نتیجه آموزش پیکره های جدید، افزایش کیفیت ترجمه بر حسب معیار بلو به میزان ۴ و ۱۱ درصد در دو حوزه خبری و ادبیات نسبت به سیستم مترجم بومی قبل از اجرای فاز بوده است. همچنین به صورت متوسط در سایر حوزه های تخصصی افزایش کیفیت بیش از ۵۰٪ نشان داده شده است.

در این فاز با توجه به مجموعه ی اقدام های صورت گرفته، بیش از ۶ هزار کاربر یکتا حدود ۷ میلیون کلمه متن را در روز با این سامانه ترجمه می کنند که این میزان استفاده نسبت به ابتدای فاز افزایش بیش از ۶ برابری را نشان می دهد.

اشتراک:

نظرات بسته اند